ᠣᠳᠦᠨ Aodeng Odon 2020-08-10 10:55:25am

  ᠱᠢᠪᠳᠤᠷᠳᠦ ᠱᠢᠬᠡᠷ

   

  ᠣᠳᠦᠨ Aodeng Odon 2020-08-10 11:02:52am

  ᠲᠠᠨ ᠪ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠢᠭᠠᠷᠠᠢ ! ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠰᠥ᠄ 151 4866 8865

  ᠣᠳᠦᠨ Aodeng Odon 2020-08-10 11:07:45am

  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 151 4866 8865

九丹 ᠷᠢᠯᠤ 2020-08-10 10:21:56am

  ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ

   

  ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠤᠸᠠᠷ 2020-08-10 10:38:25am

  ᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠤ ᠪᠤᠢ

  九丹 ᠷᠢᠯᠤ 2020-08-10 07:48:42pm

  ᠰᠦᠨᠦᠰᠴᠦ ᠲᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠶᠦ?

འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ 2020-07-20 09:55:58am

  ᠥᠷᠥ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠰᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠦ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠢᠰᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠴᠤ᠌ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ!

   

  ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2020-08-01 12:41:57am

  ᠶᠠᠭ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

☀️一路阳光☀️ 2020-06-05 03:37:54pm

  ᠵᠠᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠦ᠍ ᠪᠠᠢᠵᠥ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠵᠦᠪ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠵᠢᠷᠥᠬᠡ ᠬᠡᠳᠦ ᠴᠦ᠍ ᠳᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠵᠦᠪ ᠯᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠢ

   

  天籁之音 2020-07-28 12:19:56pm

  ᠶᠣᠰᠤᠲᠠᠢ ᠵᠦᠪ

☀️一路阳光☀️ 2020-05-11 03:38:31pm

  ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ᠋ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠤᠳᠥᠷᠢᠳᠥᠨ᠎ᠠ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠡᠵᠡᠨ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ

   

☀️一路阳光☀️ 2020-05-11 03:28:22pm

  ᠭᠤᠲᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡᠨ ᠪᠤᠯᠥᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠳᠡᠷᠬᠡᠭ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡᠨ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠳᠠᠭ

   

  SCNBLG 2020-05-16 09:29:53am

  ᠥᠨᠡᠨ ᠭᠤᠶᠥ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ᠎ᠠ

  ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ 2020-05-18 10:59:06am

  ᠭᠤᠳᠤᠷᠠᠡᠭᠭᠤᠢ

幸福美满吉祥安康15934985630 2020-05-10 04:58:36pm

  ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠡᠡᠳᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠶ᠎ᠡ!

   

  幸福美满吉祥安康15934985630 2020-05-10 05:17:19pm

  ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠤ᠋ ᠨᠠᠡᠳᠢᠨ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ᠎ᠠ!

朝鲁孟????可丽金 2020-04-19 12:45:05pm

  ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭ᠌ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠦᠮᠨᠨ ᠵᠢᠭ᠌ ᠭᠠᠳᠠ ᠵᠠᠰᠠᠨ᠎ᠠ

   

  朝鲁孟????可丽金 2020-04-19 12:45:57pm

  13664891525

  ????????宝玛་་???????????????? 2020-04-23 10:17:14pm

  ᠶᠬ ᠤᠬᠨᠵᠵᠬᠤᠤ