ᠣᠳᠦᠨ Aodeng Odon 2020-08-10 10:55:25am

  ᠱᠢᠪᠳᠤᠷᠳᠦ ᠱᠢᠬᠡᠷ

   

  ᠣᠳᠦᠨ Aodeng Odon 2020-08-10 11:02:52am

  ᠲᠠᠨ ᠪ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠴᠢᠭᠠᠷᠠᠢ ! ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠰᠥ᠄ 151 4866 8865

  ᠣᠳᠦᠨ Aodeng Odon 2020-08-10 11:07:45am

  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 151 4866 8865

九丹 ᠷᠢᠯᠤ 2020-08-10 10:21:56am

  ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢ

   

  ᠠᠯᠲᠠᠨᠬᠤᠸᠠᠷ 2020-08-10 10:38:25am

  ᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠤ ᠪᠤᠢ

  九丹 ᠷᠢᠯᠤ 2020-08-10 07:48:42pm

  ᠰᠦᠨᠦᠰᠴᠦ ᠲᠡᠢᠯᠡᠬᠦ ᠥᠭᠡᠢ ᠶᠦ?

འཇམ་དབྱངས་བཟོད་པ 2020-07-20 09:55:58am

  ᠥᠷᠥ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ ᠳᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠰᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠦ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠢᠰᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠴᠤ᠌ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ!

   

  ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2020-08-01 12:41:57am

  ᠶᠠᠭ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ