ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2020-04-08 11:18:51pm

  ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠬᠦᠬᠡᠬᠠᠦᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠮᠡᠨᠳᠦᠴᠢᠯᠡᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠣᠶᠣ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠶ᠎ᠠ᠃

   

ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2019-09-09 07:06:37pm

  ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠤ79 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠂ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠤᠲᠠᠰᠤ:1474733 9706

   

  ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2019-09-09 07:08:49pm

  ᠤᠲᠠᠰᠤ147 4733 9706

ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2019-03-21 01:30:39am

  ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ

   

  ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2019-03-21 01:37:32am

  www. shop976 .com ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠣᠷᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2019-03-03 11:08:15pm

  ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ

   

  ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2019-03-03 11:11:14pm

  ᠴᠢᠬᠢᠪᠴᠢ(耳机)  ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠰᠣᠨᠤᠰᠤᠪᠡᠯ ᠭᠣᠶᠤ

ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2019-02-25 11:23:24pm

  ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ

   

  ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2019-02-26 02:04:56am

  ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2019-02-21 11:27:11pm

  ᠪᠠᠢ ᠵᠢᠩ ᠵᠢᠩ ᠰᠦᠨ ᠦ᠋ ᠺᠦᠩ ᠵᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠢ ᠵᠢᠩ ᠵᠢᠩ ᠵᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᡁᠢ ᠽᠦᠨ ᠪᠣᠣ᠂ ᠽᠢ ᠱᠢᠶᠠ ᡁᠢ ᠽᠦᠨ ᠪᠣᠣ ᠵᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠽᠢ ᠰᠢᠶᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠰᠦᠨ ᠦ᠋ ᠺᠦᠩ᠃

   

   2019-02-22 12:12:32am

  ᠲᠢᠶᠧ ᠱᠠᠨ ᠭᠦᠩᠵᠦ ᠰᠠᠮᠵᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠣᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠦᠬᠡᠷ ᠽᠢ ᠰᠢᠶᠠ ᠵᠢ ᠲᠣᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃

   2019-02-22 12:14:30am

  ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠡᠨ ᠤ᠋ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠢ

  ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2019-02-22 12:22:17am

  ᠬᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠴᠤ᠌ ᠪᠣᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠦᠬᠡᠷ ᠸᠠᠩ ᠵᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠦᠬᠡᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠲᠠᠢ᠂ ᠬᠡᠨ ᠢ᠋ ᠴᠤ᠌ ᠤᠯᠵᠤ ᠳᠡᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃.

  ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2019-02-22 12:24:45am

  ᠭᠣᠨᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠬᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ  ᠲᠠᠢ᠃ 痛并快乐着

   2019-02-22 12:27:06am

  ᠵᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃

  ᠺᠢᠨᠣ᠋ 2019-02-22 12:41:52am

  @ ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠭᠣᠶᠤ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ᠃

  Анхилам 2019-02-22 12:46:27am

  @ ᠬᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠭᠣᠶᠤ

  普雅花 2019-02-22 12:48:35am

  @ ᠬᠦᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠭᠣᠶᠤ

ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2019-02-20 10:37:30pm

  ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ- ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠢᠯᠡ

   

  ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2019-02-24 04:22:47am

  ᠠᠵᠠᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2019-02-10 04:07:49pm