Lan 2019-02-15 07:40:54am

    ᠦᠨᠡᠨ ᠢ᠋ ᠴᠦᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠬᠣ ᠵᠢ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠦᠵᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠮᠠᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢ᠋ ᠪᠦᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ ᠰᠠᠢᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

     

    毅金夫 ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠦᠦ 2019-02-20 01:39:05am

    ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠲᠡᠢᠮᠦ