ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ 2019-10-31 11:09:04pm

  ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ᠍ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ᠋ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ᠋ ᠪᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠦᠨ

   

  ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2019-11-03 08:36:03pm

  ᠶᠠᠭ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠰᠢᠤ ᠳ᠋ᠡ

  ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2019-11-06 01:29:02pm

  ᠦᠪᠡᠷ ᠢ᠋ ᠪᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ

  梦想成真~ 2020-02-05 07:34:28am

  ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ

ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ 2019-08-19 03:19:12pm

  ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤ᠋ᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠤᠷ

   

  ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2019-09-04 04:32:13pm

  ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ

ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ 2019-08-12 06:38:33pm

  ᠠᠮᠣᠷ ᠲᠠᠢᠪᠤᠩ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ᠋ ᠡᠷᠴᠢᠯᠡᠵᠦ ᠠᠭᠣᠷ ᠬᠢᠯᠢᠩ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ᠋ ᠰᠣᠯᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠳᠠᠭ

   

  ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2019-08-13 08:14:30pm

  ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ

ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ15384798305 2019-07-14 02:18:40pm

  ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠭᠣᠶᠤ ᠬᠣᠪᠴᠠᠰᠣ ᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ᠋ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠬᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠭᠣᠶᠤ ᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡ

   

ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ 2019-05-15 04:42:57pm

  ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠢᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠣᠰᠣ ᠨᠣᠲᠣᠭ ᠰᠢᠭ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡᠯᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠭ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠨ ᠬᠡᠢᠮᠣᠷᠢᠯᠢᠭ ᠪᠣᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ᠃

   

ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ 2019-04-10 03:39:06pm

  ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠱᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠤ ᠡᠮᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠢ! ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦ᠍ ᠪᠠᠨ ᠵᠦᠰᠦᠮ ᠦᠭᠡᠬᠥ ᠴᠤ᠌ ᠬᠦᠰᠭᠦᠯᠡᠵᠥ ᠪᠠᠢ! ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ᠋ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠵᠣᠷ

   

ᠬᠠᠰᠴᠢᠯᠠᠭᠤ 2019-03-29 02:16:57pm

  ᠬᠣᠷᠢᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯ  ᠤ᠋ᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠣᠡᠭᠰᠢᠵᠣ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤ᠋ᠳ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠥᠵᠡᠯ᠎ᠡ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠳᠠᠰᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠪᠠᠢᠰᠢᠩ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠨᠣᠴᠣᠯᠳᠣᠵᠣ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠷ ᠪᠣᠯᠳᠠᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠦ᠋ᠳ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠣᠵᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠠᠡᠭᠭᠢ ᠵᠦᠭ  ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠨ ᠨᠢᠰᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠱᠠᠨ᠁ ᠬᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠷᠣᠯᠠᠵᠣ ᠰᠠᠭᠠᠷᠢᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠭᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠦᠦ ᠭᠡᠷ᠂ ᠬᠠᠶᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷᠳᠡᠬᠢᠨ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ᠁ ᠳᠣᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠨ ᠬᠦᠭᠡᠷᠥᠬᠦᠢ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠣᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠤ᠋ᠳ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃

   

  ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2019-03-29 03:44:56pm

  ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠴᠢᠬᠠᠵᠠᠢ

  毅金夫 ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠦᠦ 2019-03-29 03:51:42pm

  ᠭᠱᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠴᠠᠪᠠ! ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠎ᠠ

  Zula 2019-03-30 05:06:33pm

  saihan

  ᠵᠢᠩᠬᠤᠸᠠ金花 2019-05-26 06:49:33pm

  ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠨ ᠴᠠᠭᠠᠪᠤᠷ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠡᠭᠡᠷᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤ