Zula 2019-02-19 10:31:18pm

  ᠥᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠭᠤ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠰᠢᠭ᠌ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤ᠋ᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠯᠣᠭᠰᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠵᠠᠲᠠᠢ ᠁ | ᠲᠠᠩᠭᠠᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ

   

Zula 2019-02-18 10:52:38pm

  ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ  ᠤ᠋ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ

   

  ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2019-02-18 11:00:30pm

  ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠂ ᠵᠠᠪᠠᠯ .mp3 ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ

  ᠬᠥᠬᠡᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 2019-02-18 11:03:24pm

  ᠪᠢ ᠲᠠᠨ ᠳᠦ᠍ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ

  毅金夫 ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠦᠦ 2019-02-20 01:57:50am

  ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ᠋ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠤ᠋ᠤ